CHỈ SỐ KINH DOANH LIÊM CHÍNH VIỆT NAM Vietnam Business Integrity Index
VI | ENG
VBII đo lường những gì?

VBII đo lường những gì?

Bộ chỉ số được xây dựng trên cơ sở niềm tin rằng việc xây dựng quy trình liêm chính trong một doanh nghiệp phải được bắt đầu bằng cam kết ở cấp cao nhất, thể hiện qua bộ quy tắc ứng xử trong đó phản ánh các giá trị và kỳ vọng đối với văn hóa đạo đức của tổ chức và các kết quả của văn hóa đó. Do vậy rất cần phải hình thành mô hình, quy tắc đảm bảo doanh nghiệp liên tục xây dựng và bồi đắp cho tính liêm chính của mình, giám sát, phát hiện các hành vi sai trái và đánh giá hậu quả của các hành vi sai trái khi phát sinh.

Bước đầu tiên đối với các doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển tính liêm chính trong kinh doanh là thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với kinh doanh liêm chính. Bộ Quy tắc Ứng xử giúp nhân viên và các bên liên quan khác quản lý các tình huống có thể dẫn tới xung đột lợi ích hoặc làm tổn hại tới nguyên tắc kinh doanh liêm chính. Đạo đức phải làm nền tảng cho các giá trị và cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.

Doanh nghiệp cần xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử, trong đó nêu rõ các giá trị, nguyên tắc và tiêu chuẩn kinh doanh của công ty. Xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử thường mới chỉ là điểm khởi đầu, vì  tiếp theo đó cần có các chương trình giám sát các nguyên tắc đạo đức và tuân thủ, bao gồm các nội dung về giám sát quản lý, truyền thông, phổ biến và đào tạo cho nhân viên, kiểm toán và giám sát, đường dây nóng, cơ chế thực thi, các phương thức xử lý khi vấn đề phát sinh. 

Như vậy, VBII đo lường, đánh giá liêm chính trong kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ số thể hiện:

  1. Cam kết về kinh doanh liêm chính.
  2. Nội dung của Bộ Quy tắc Ứng xử.
  3. Chất lượng của các chương trình tuân thủ.
  4. Quản trị công ty tốt để kiểm soát hiệu quả.
  5. Các quy tắc ứng xử và chương trình tuân thủ được giám sát trong quá trình triển khai và được phổ biến cho tất cả các cấp của doanh nghiệp.
  6. Sự kịp thời và tính thích hợp khi giải quyết các hành vi không phù hợp với đạo đức và có tác động (tiềm ẩn) đối với doanh nghiệp và các bên liên quan.
  7. Hoạt động giám sát, đánh giá và thay đổi để liên tục hoàn thiện.

Chi tiết về phương pháp luận và chỉ số VBII có thể được tham khảo tại tài liệu “Phương pháp luận và Chỉ số của VBII” được đăng tải tại mục Thư viện của trang web này.