CHỈ SỐ KINH DOANH LIÊM CHÍNH VIỆT NAM Vietnam Business Integrity Index
VI | ENG
Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá

 

Để đánh giá tính liêm chính trong kinh doanh của một công ty, phương pháp chung được áp dụng là thông qua hình thức khảo sát đối với nhân viên của công ty.

Kết quả từ cuộc khảo sát sẽ được xử lý và tính toán để chấm điểm về tính liêm chính trong kinh doanh của công ty, với điểm tổng thể và điểm theo từng khía cạnh (chỉ số) của tính liêm chính trong kinh doanh của công ty.

Để thực hiện đánh giá tính liêm chính của doanh nghiệp, công ty cần thành lập một nhóm đánh giá hoặc nhóm công tác. Nhóm đánh giá có thể bao gồm đại diện từ nhiều bộ phận hoặc nằm trong một bộ phận, phòng ban của công ty với sự tham gia với đại diện của người lao động. Tối ưu nhất là nhóm đánh giá được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một đại diện cấp cao khác từ Hội đồng quản trị. Việc đánh giá có thể do nhóm đánh giá tự thực hiện. Hoặc có thể thuê chuyên gia hoặc công ty tư vấn bên ngoài thực hiện đánh giá nhưng chuyên gia hoặc công ty bên ngoài phải thực hiện theo hình thức là làm việc cùng với nhóm đánh giá của công ty.

Trong tương lai, trên nền tảng bộ khung các chỉ số đánh giá này, phương pháp đánh giá có thể được mở rộng cho các hình thức đánh giá khác như đánh giá bởi hội đồng chuyên môn hay ban giám khảo. Việc mở rộng phương pháp đánh giá sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế và định hướng phát triển chỉ số VBII của VCCI và UNDP.  

Chi tiết về phương pháp luận và chỉ số VBII có thể được tham khảo tại tài liệu “Phương pháp luận và Chỉ số của VBII” được đăng tải tại mục Thư viện của trang web này.