CHỈ SỐ KINH DOANH LIÊM CHÍNH VIỆT NAM Vietnam Business Integrity Index
VI | ENG
Sử dụng VBII

Sử dụng VBII

Chỉ số liêm chính trong kinh doanh Việt Nam (VBII) hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống hiệu quả về kinh doanh liêm chính. Doanh nghiệp có thể sử dụng Chỉ số để tự đánh giá tính liêm chính của doanh nghiệp và sử dụng chỉ số là một công cụ để liên tục hoàn thiện mình. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các chuyên gia và công ty tư vấn bên ngoài để xác minh kết quả nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả đánh giá.   

VBII cũng có thể được sử dụng để đo lường tiến độ mà các doanh nghiệp đạt được trong chương trình hay sáng kiến về kinh doanh liêm chính của mình. 

VBII sẽ cho phép các doanh nghiệp:

  • ♦ Đánh giá tổng thể thực trạng về tính liêm chính của doanh nghiệp, xác định các vấn đề về tính liêm chính trong các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp để cải thiện theo hướng phát triển bền vững.
  • ♦ Xây dựng một doanh nghiệp thực sự mạnh, với nền tảng quản trị tốt, với một thương hiệu đáng tin cậy trong con mắt của các bên liên quan và qua đó tăng cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.