CHỈ SỐ KINH DOANH LIÊM CHÍNH VIỆT NAM Vietnam Business Integrity Index
VI | ENG
Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Liêm chính trong kinh doanh và minh bạch đã trở thành một tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu nhằm xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và nhân viên.

Liêm chính trong kinh doanh và minh bạch cũng là hai nguyên tắc quan trọng của quản trị doanh nghiệp tốt giúp thực hiện liêm chính trong kinh doanh. Hiện nay, liêm chính trong kinh doanh đã trở thành một tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu nhằm xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và nhân viên.

Trong bối cảnh đó, mạng lưới Kinh doanh Liêm chính Việt Nam - VBIN là sáng kiến do Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam khởi xướng với sự hỗ trợ của Chính phủ Vương Quốc Anh trong chương trình cải cách kinh tế ASEAN.

VBIN là một sáng kiến mới được xây dựng, kế thừa trên cơ sở những dự án, chương trình do VCCI thực hiện thành công gần đây nói chung về hỗ trợ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và đi tiên phong thúc đẩy thực hiện tính minh bạch, liêm chính trong kinh doanh. VBIN tập trung ưu tiên xây dựng và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo hướng sáng tạo hơn nhằm đáp ứng với bối cảnh kinh doanh trong nước, khu vực và quốc tế, đồng thời đáp ứng hiệu quả các yêu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động quan trọng của VBIN là việc xây dựng và hình thành Bộ Chỉ số Kinh doanh Liêm chính Việt Nam. Đây là một công cụ nhằm đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp theo các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu khác nhau về các khía cạnh khác nhau về kinh doanh liêm chính. Chỉ số này dựa trên các đánh giá độc lập, khách quan từ bên ngoài về các khía cạnh (thể hiện qua các chỉ tiêu và chỉ số thành phần) về kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp.

Bộ Chỉ số Kinh doanh Liêm chính nhằm đánh giá và chấm điểm về kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp dựa trên các chỉ số thành phần và chỉ tiêu phản ánh các khía cạnh khác nhau về kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, xuất phát từ nhận thức, cam kết, tạo dựng văn hóa, hành động, giám sát thực hiện và truyền thông, truyền cảm hứng về KDLC.